شنبه27/دی/1399

بارعايت پروتكلهاي  بهداشتي وحضور حداقلي تعدادي از رانندگان آژانس هاي تاكسي تلفني؛ دوره آموزشي با تدريس فرماندهي محترم پليس راه شهرستان

جناب سرگرد زنگويي درمحل سالن اجتماعات شهرداري برگزار گرديد؛اين دوره در خصوص فرهنگ سازي واستفاده از كمربند ايمني، قوانين ومقررات رانندگي با نمايش فيلم هاي آموزشي ، آموزش هاي لازم به شركت كنندگان ارائه شد.

 در پايان  درخصوص موضوعات مطرح شده جلسه پرسش وپاسخ نيز برگزار گرديد.