دوشنبه11/مرداد/1400

شهرداري بيدخت در نظر دارد انجام امورخدمات شهر و خدمات عمومي و رفت و روب و جمع آوري زباله سطح شهر و نگهداري فضاياين شهرداري در نظر دارد به استناد مصوبه شوراي اسلامي شهر بيدخت نسبت به فروش يك قطعه زمين تجاري به مساحت 449/34 متر مربع واقع در حاشيهشهرداري بيدخت در نظر دارد انجام امورخدمات شهر وخدمات عمومی و رفت و روب و جمع آوري زباله سطح شهر و نگهداري فضاي سبز كل معابراين شهرداري در نظر دارد تعدادي از مغازه هاي خود را از طريق مزايده با شرح و شرايط ذيل به صورت اجاره يكساله واگذار نمايد: